Rabu, 18 Juli 2018

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus raksana yanu mulya alabhayen araksava sardaha margayaki. avadanama ho aviniscitatavaye avadanama pilibarda avadanama valakva gaenima sardaha prathamikava bhavita vana avadanam kalamanakaranayak eya ve. raksanaya sapayana ayatanayak yanu raksanakaruveku, raksana samagamak, raksana samagamak ho pratiraksakayak lesaya. raksana miladi ganna pudgalayeku ho ayatanayak raksanayak ho oppuhimiyeku lesa haerdinve. raksitaya visin raksanaya karanu labanne raksita paduva siduvanne nam raksitayata vandi gevimata raksanakaruge poronduva sahatika kara aeti atara raksanakaru vasayen geviya yutu akaraye sahatikayak laba gaenima saha raksitaya ya. alabhaya mulyamaya ho noviya haekiya. ehet eya mulyamaya kondesivalata sarilana viya haeki atara, samanyayen raksanaya kara aette raksanaya, himikama ho pera nopavatina sabardatavayakin raksitaya visin raksanaya kara aeti deyaki. raksitaya raksana givisuma lesa hardunvana kontrattuva laba gani. raksanakaru raksitayata vandi laba dena kondesi saha tatvayan vistara karayi.

raksana oppuva tula raksanayata avaranaya vana paridi raksanaya sardaha raksanakaru raksanaya karanu labana mudala varikaya lesa haerdinve. raksitaya raksanavaranaya magin vibhavayen ahimi vi aetnam, raksitaya visin saekasime anumatiya visin saekasimata raksanakaruta himikam paemak idiripat karayi. raksanakaru visin tamangema avadanama raksanaya kara gaenimen, raksanaya laba gaenimen tavat raksana samagama avadanamak gena yamata ekarga vana atara visesayenma prathamika raksanakaru eya raegena yama sardaha visala avadanamak aetaeyi salakanu laebe. kri.va. 3 saha 2 vaeni siyavas tunvana siyavasedi avadanama maru kirima ho beda haerime kramayan cina ha babiloniya velardun visin anugamanaya karana ladi. 1 drohi gamga gala yana cina velendo boho nauka haraha tama bhanda bedaharinu aeta. . babilonivarun visin hammarabi suprasiddha samgrahaye satahan kara aeti paddhatiyak kri.va. kri.pu. 1750, madhyadharani muhudu yatra velendan visin anugamanaya karana ladi. Perihal Perkembangan Asuransi